Algemene Voorwaarden De Vries Marketing & Communicatie

Mevrouw D. de Vries h.o.d.n. De Vries Marketing & Communicatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65243005 en is gevestigd aan de Huibert Pootlaan 40, 1813 MH te Alkmaar.

Artikel 1 Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door De Vries Marketing & Communicatie.
 3. Content: het door Opdrachtgever aangeleverde ontwerp of het in opdracht van Opdrachtgever door De Vries Marketing & Communicatie gecreëerde ontwerp die wordt gebruikt om de Overeenkomst uit te voeren.
 4. De Vries Marketing & Communicatie: De dienstverlener die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.
 5. Diensten: De diensten die De Vries Marketing & Communicatie aanbiedt, zijn het ontwikkelen van logo's en huisstijlen, promotie van Websites (SEO), het ontwikkelen en/of beheren van een Website en/of Webshop en applicaties, hostingwerkzaamheden en het opzetten van social media campagnes.
 6. Platform: de online software ten behoeve van het ontwikkelen en exploiteren van een Website. De (e-commerce)platformen die door De Vries Marketing & Communicatie worden gebruikt ten behoeve van Opdrachtgever zijn Shopify.
 7. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die De Vries Marketing & Communicatie heeft aangesteld, projecten aan De Vries Marketing & Communicatie heeft verleend voor Diensten die door De Vries Marketing & Communicatie worden uitgevoerd, of waaraan De Vries Marketing & Communicatie een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 8. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en De Vries Marketing & Communicatie, alsmede voorstellen van De Vries Marketing & Communicatie voor Diensten die door De Vries Marketing & Communicatie aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door De Vries Marketing & Communicatie waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 9. Webshop: de Webshop van Opdrachtgever die met behulp van een Platform is gemaakt.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van De Vries Marketing & Communicatie, elke Overeenkomst tussen De Vries Marketing & Communicatie en Opdrachtgever en op elke dienst die door De Vries Marketing & Communicatie wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal De Vries Marketing & Communicatie aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met De Vries Marketing & Communicatie is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. In het geval De Vries Marketing & Communicatie niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3   Het Aanbod

 1. Alle door De Vries Marketing & Communicatie gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. De Vries Marketing & Communicatie is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft De Vries Marketing & Communicatie het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor De Vries Marketing & Communicatie gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Eventuele gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden in het Aanbod van De Vries Marketing & Communicatie zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4   Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van De Vries Marketing & Communicatie heeft aanvaard door een expliciet en ondubbelzinnig akkoord te geven op het Aanbod per e-mail.
 2. De Vries Marketing & Communicatie is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 3. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 4. Elke Overeenkomst die met De Vries Marketing & Communicatie wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan De Vries Marketing & Communicatie wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met De Vries Marketing & Communicatie is verbonden.
 5. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten.
 6. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5   Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een bepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die De Vries Marketing & Communicatie van Opdrachtgever verkrijgt.
 2. De Overeenkomst tot het ontwikkelen van een Website en/of Webshop, wordt aangegaan in de vorm van een vast contract. Een Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden. De Overeenkomst wordt na het verstrijken van deze periode telkenmale stilzwijgend verlengd met één jaar (12 maanden), tenzij Opdrachtgever de Overeenkomst tenminste 1 maand voor het verstrijken van de desbetreffende periode heeft beëindigd zonder restitutie van reeds betaalde gelden.
 3. Na het verstrijken van de eerste 12 maanden is de Overeenkomst maandelijks opzegbaar met inachtneming van één maand opzeggingstermijn. 
 4. Zowel Opdrachtgever als De Vries Marketing & Communicatie kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 5. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover De Vries Marketing & Communicatie ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 6. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van De Vries Marketing & Communicatie tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van De Vries Marketing & Communicatie is hierbij leidend.
 7. Zowel Opdrachtgever als De Vries Marketing & Communicatie kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is De Vries Marketing & Communicatie nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6   Uitvoering van de dienstverlening

 1. De Vries Marketing & Communicatie zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. De Vries Marketing & Communicatie staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan De Vries Marketing & Communicatie de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door De Vries Marketing & Communicatie aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. De Vries Marketing & Communicatie heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is De Vries Marketing & Communicatie niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor De Vries Marketing & Communicatie, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. De Vries Marketing & Communicatie is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. Indien sprake is van wijzigingen, al dan niet aangebracht door het betreffende Platform, kan De Vries Marketing & Communicatie de uitvoering van de Dienst voortzetten met de gewijzigde versie van de programmatuur. Nimmer is De Vries Marketing & Communicatie gehouden of verplicht bepaalde functionaliteiten en/of specifieke eigenschappen te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.
 7. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt De Vries Marketing & Communicatie Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
 8. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is De Vries Marketing & Communicatie aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door De Vries Marketing & Communicatie of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft De Vries Marketing & Communicatie recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. 
 9. Indien De Vries Marketing & Communicatie op grond van een verzoek of bevel van een overheidsinstantie en/of een wettelijke verplichting, werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van Opdrachtgever, komen de hieraan verbonden kosten enkel en alleen voor Opdrachtgever.
 10. In het geval van deeloplevering zal De Vries Marketing & Communicatie de uitvoering van haar Diensten aanpassen op de op- en aanmerkingen van Opdrachtgever, voor zover dit redelijk is.
 11. De Vries Marketing & Communicatie staat er niet voor in dat de ter beschikking te houden Website tijdig wordt aangepast aan de wijzigingen in relevante wet- en regelgeving maar zal zich hiervoor inspannen om dit zo tijdig mogelijk te realiseren.

Artikel 7   Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Indien Opdrachtgever niet reeds beschikt over een account bij het Platform, geeft Opdrachtgever De Vries Marketing & Communicatie expliciet toestemming om een account aan te maken bij het Platform, opdat De Vries Marketing & Communicatie haar Diensten ten behoeve van Opdrachtgever kan uitvoeren.
 2. Opdrachtgever dient De Vries Marketing & Communicatie toegang te verschaffen tot het het Platform-account van Opdrachtgever gedurende de uitvoering van de Diensten van De Vries Marketing & Communicatie, opdat De Vries Marketing & Communicatie de door Opdrachtgever gewenste Diensten kan uitvoeren binnen de door het Platform gestelde (on)mogelijkheden.
 3. Opdrachtgever is verplicht alle door De Vries Marketing & Communicatie verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat De Vries Marketing & Communicatie niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 4. De Vries Marketing & Communicatie is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is De Vries Marketing & Communicatie verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door De Vries Marketing & Communicatie voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst. Alle gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of volledig verstrekken van de informatie komt voor rekening en risico van Opdrachtgever, tenzij De Vries Marketing & Communicatie zijn waarschuwingsplicht heeft geschonden of anderszins met betrekking tot deze gevolgen in deskundigheid of zorgvuldigheid te kort is geschoten.
 5. De Vries Marketing & Communicatie kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is De Vries Marketing & Communicatie gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan De Vries Marketing & Communicatie.
 6. Opdrachtgever is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van het Platform te beschermen dan wel slechts te gebruiken conform de (gebruiks- en privacy)voorwaarden van het Platform en de op de het Platform en/of De Vries Marketing & Communicatie rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren.
 7. De Vries Marketing & Communicatie verstrekt de in lid 6 bedoelde voorwaarden van het Platform voor aanvang van de Overeenkomst.
 8. Opdrachtgever is op de hoogte van de voorwaarden die het Platform stelt aan het gebruik van het account, dan wel eventuele toekomstige wijzigingen van voornoemde voorwaarden, alsmede de gevolgen die het Platform aan het niet-naleven van die voorwaarden kan verbinden.

Artikel 8 Werkwijze en specificaties

 1. Partijen treden in overleg met betrekking tot de kenmerken, specificaties, functionaliteiten, eigenschappen, kleuren, thema's, etc. van de te ontwikkelen Websiteen de werkwijze voor de ontwikkeling, al dan niet op basis van door Opdrachtgever aangeleverde/aan te leveren specificaties en/of ontwerpen. De uit dit overleg voortvloeiende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
 2. De in het eerste lid bedoelde schriftelijke afspraken vormen het uitgangspunt bij de uitvoering van de werkzaamheden door De Vries Marketing & Communicatie voor zover dit mogelijk is binnen de beperkingen van het desbetreffende Platform.
 3. De Vries Marketing & Communicatie is te allen tijde gerechtigd goedkeuring van Opdrachtgever te verlangen alvorens een door haar ontwikkeld werk wordt opgeleverd.
 4. Indien Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is De Vries Marketing & Communicatie gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.
 5. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat mede afhankelijk is van externe factoren die de ontwikkeling kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en/of diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.
 6. De Vries Marketing & Communicatie zal zich inspannen om de overeengekomen Diensten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden, met inachtneming van de expliciet en schriftelijk overeengekomen specificaties.

Artikel 9 Acceptatie en (op)levering

 1. De door De Vries Marketing & Communicatie ontwikkelde Website en/of Webshop is opgeleverd wanneer Opdrachtgever getekend heeft of expliciet akkoord heeft gegeven voor de Website en/of Webshop binnen een maximale termijn van 7 kalenderdagen, tenzij een langere termijn is overeengekomen. Hiertoe kan Opdrachtgever de schriftelijke afspraken controleren. Na het ongebruikt verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de Website en/of Webshop. Eventuele herstelwerkzaamheden na deze termijn worden gezien als meerkosten.
 2. Opdrachtgever aanvaardt de Website en/of Webshop in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt ('as is'), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare gebreken.
 3. Partijen kunnen een testperiode overeenkomen waarin Opdrachtgever eventuele fouten en/of gebreken vaststelt. Daartoe verkrijgt Opdrachtgever toegang tot een zogeheten stagingomgeving. De binnen deze testperiode geconstateerde gebreken moeten schriftelijk gemeld worden aan De Vries Marketing & Communicatie. Het staat De Vries Marketing & Communicatie vrij om tijdelijke oplossingen aan te dragen.
 4. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd om acceptatie te onthouden op grond van: Redenen die geen verband houden met de overeengekomen specificaties en functionaliteiten (Kleine) fouten die de operationele of productieve ingebruikname van de Website en/of Webshop niet belemmeren.Redenen die slechts subjectief te beoordelen zijn.
 5. De herstelwerkzaamheden van de tijdens de testperiode geconstateerde gebreken komen voor rekening van De Vries Marketing & Communicatie, tenzij er sprake is van gebruiksfouten of fouten die niet aan De Vries Marketing & Communicatie zijn toe te rekenen. De herstelperiode betreft een redelijke termijn, althans in elk geval 14 dagen nadat de gebreken zijn gemeld of zijn bevestigd door De Vries Marketing & Communicatie. De Vries Marketing & Communicatie spant zich in om (eventuele) fouten of gebreken in de ontwikkeling van de Website en/of Webshop binnen een redelijke termijn te herstellen, indien dit tijdens de testperiode wordt ontdekt. Na acceptatie van de Website en/of Webshop, worden fouten slechts herstelt op basis van meerkosten. De Vries Marketing & Communicatie is gerechtigd om het herstel uit te stellen in verband met het behalen van andere (deel)opleveringen indien dit naar haar oordeel een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst bevordert.
 6. Indien na de testperiode en/of oplevering wijzigingen gemaakt moeten worden aan de Website en/of Webshop, al dan niet op verzoek van Opdrachtgever, welke niet eerder schriftelijk zijn overeengekomen, dienen de wijzigingen op basis van een nieuwe opdracht verricht te worden. Opdrachtgever heeft slechts recht op een beperkt aantal revisierondes welke in overleg vastgesteld worden in de Overeenkomst.
 7. Vanaf het moment dat Opdrachtgever de Website en/of Webshop heeft geaccepteerd, vrijwaart Opdrachtgever De Vries Marketing & Communicatie voor de nakoming van haar verplichtingen betreffende de (op)levering en installatie van de Website en/of Webshop.
 8. Opdrachtgever wordt in staat geacht om eventuele problemen en gebreken in de voor Opdrachtgever ontwikkelde Webshop, zelfstandig te herstellen na oplevering en acceptatie, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 9. De Vries Marketing & Communicatie stelt de Website en/of Webshop aan Opdrachtgever voor aflevering ter beschikking op een door hem te bepalen informatiedrager en in een door hem te bepalen vorm, al dan niet online. Eventueel overeengekomen gebruikersdocumentatie wordt schriftelijk, dan wel digitaal aan Opdrachtgever verstrekt.
 10. Indien bij de levering enige schade is ontstaan bij Opdrachtgever, is De Vries Marketing & Communicatie gehouden om tegen de kostprijs van de informatiedragers vervangende Website en/of Webshop te leveren. Het opnieuw installeren en/of implementeren dient tegen het overeengekomen tarief te geschieden tenzij anders overeengekomen.
 11. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door De Vries Marketing & Communicatie of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft De Vries Marketing & Communicatie recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen, noch kan De Vries Marketing & Communicatie aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van de overeengekomen termijn.
 12. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in dit artikel komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door De Vries Marketing & Communicatie bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht
 13. De broncode alsmede de technische documentatie van de Website is te allen tijde uitgesloten van het gebruiksrecht van Opdrachtgever en zijn nimmer onderdeel van overdracht aan Opdrachtgever.
 14. De Vries Marketing & Communicatie spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan De Vries Marketing & Communicatie.
 15. De Vries Marketing & Communicatie heeft het recht om alle door hem ontworpen en/of ontwikkelde zaken te signeren, dan wel zijn naam te (doen) vermelden. Eveneens komt hem het recht toe om de door haar (op)geleverde zaken waarop haar intellectuele eigendomsrechten rusten, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit zonder dat daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever is verkregen.
 16. Alle aanpassingen die Opdrachtgever maakt of laat maken aan het opgeleverde, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

  Artikel 10    Garanties en herstel
  1. De Vries Marketing & Communicatie voert de Diensten uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, doch kan nooit verder strekken dan hetgeen door het Platform is vastgelegd in haar voorwaarden (hetgeen waar Opdrachtgever voorafgaand aan de Overeenkomst op is gewezen door De Vries Marketing & Communicatie). Tijdens deze overeengekomen garantietermijn staat De Vries Marketing & Communicatie in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.
 17. 2. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door De Vries Marketing & Communicatie gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
  3. Enige in deze voorwaarden geboden garantie met betrekking tot de door De Vries Marketing & Communicatie ontwikkelde Webshop is enkel overeengekomen tussen De Vries Marketing & Communicatie en Opdrachtgever en levert Opdrachtgever derhalve geen beroep op jegens derden, in het bijzonder jegens het Platform.
  4. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op de garantie, is De Vries Marketing & Communicatie gehouden om een kosteloos herstel of vervanging uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende aansprakelijkheidsbepalingen van deze algemene voorwaarden.
  5. De Vries Marketing & Communicatie staat er niet voor in dat de Website zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert.
  6. De Vries Marketing & Communicatie staat er niet voor in dat de door haar ontwikkelde Website werkt in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van webbrowsers en eventuele andere programmatuur en/of apparatuur.
  7. Indien een gebrek gedurende de in het eerste lid van dit artikel bedoelde garantietermijn niet onder het kosteloos herstel valt, dient Opdrachtgever de betreffende kosten te vergoeden. Hieronder wordt in ieder geval begrepen herstel ten gevolge van gebruiksfouten of ondeskundig gebruik door Opdrachtgever en/of andere niet aan De Vries Marketing & Communicatie toe te rekenen oorzaken.

  Artikel 11   Onderhoud
  1. Indien uitdrukkelijk overeengekomen, verricht De Vries Marketing & Communicatie onderhoud aan de Website tegen het overeengekomen tarief. Partijen sluiten een hiertoe strekkende aparte Overeenkomst.
  2. Het onderhoud bevat in beginsel het verrichten van eventuele aanpassingen en/of verdere ontwikkeling van de betreffende Website.
  3. Het onderhoud laat de eigen verantwoordelijkheid van Opdrachtgever onverlet voor het beheer en het gebruik van de Website en de wijze waarop deze worden ingezet. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de instructie(s) aan het gebruik van de Website door derden die door Opdrachtgever zijn ingeschakeld alsmede alle  informatie ten tijde van het gebruik van de website. 
  5. Onderhoud wordt verleend op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden van De Vries Marketing & Communicatie, tenzij partijen expliciet en schriftelijk anders overeen zijn gekomen.

  Artikel 12   Hostingdiensten
  1. Indien de overeengekomen dienstverlening strekt tot opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden in het kader van (web)hosting is het hiernavolgende van toepassing. Ook indien De Vries Marketing & Communicatie het hostingaccount van Opdrachtgever beheert, en de toegang van Opdrachtgever beperkt is tot het beheerpaneel van de Website c.q. het Platform account, kunnen er door De Vries Marketing & Communicatie beperkingen gesteld worden aan de grootte van hostingaccount.
  2. Het is Opdrachtgever verboden om gegevens te publiceren en te verspreiden via zijn Website, in strijd met Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haat zaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, spam en hyperlinks die naar dergelijke informatie verwijst op websites van derden.
  3. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is De Vries Marketing & Communicatie gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Opdrachtgever verstrekte informatie aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek.
  4. De Vries Marketing & Communicatie komt het recht toe de Overeenkomst met Opdrachtgever te ontbinden en/of te beëindigen ingeval van misbruik zoals benoemd in het voorgaande lid en/of mogelijke strafbare feiten van Opdrachtgever.
  5. Opdrachtgever dient zich te onthouden van het toebrengen van enige schade of handelingen waarvan hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat aan andere Opdrachtgevers of de servers schade wordt toegebracht. Indien Opdrachtgever spam verstuurd, en hiervoor herhaaldelijk gewaarschuwd is, en tijdelijk geschorst is, heeft De Vries Marketing & Communicatie het recht om Opdrachtgever permanent de toegang te weigeren, zonder vergoeding van enige schadevergoeding. Opdrachtgever kan hierdoor zijn e-mail alleen gebruiken wanneer een externe emailservice wordt aangeschaft die De Vries Marketing & Communicatie kan koppelen aan de domeinnaam c.q. Website. Het om deze reden wegvallen van e-mail uit het afgenomen (hosting)pakket heeft geen prijsverlaging tot gevolg.
  6. Opdrachtgever vrijwaart De Vries Marketing & Communicatie voor alle schade als gevolg van bovenstaande. De Vries Marketing & Communicatie is niet aansprakelijk voor enige schade door Opdrachtgever geleden door haar optreden.
  7. Het is Opdrachtgever verboden de dienstverlening door te verkopen en/of te verhuren, tenzij expliciet anders is overeengekomen.
  8. De Vries Marketing & Communicatie kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is De Vries Marketing & Communicatie bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte is bereikt.
  9. Ingeval van extreem veel dataverkeer is De Vries Marketing & Communicatie gerechtigd naar eigen inzicht de Website van Opdrachtgever tijdelijk uit de lucht te halen. Hieronder wordt verstaan DDoS aanvallen, brute force attacks, overbelasting van de server of indien Opdrachtgever op een andere manier overlast veroorzaakt aan de server van De Vries Marketing & Communicatie.
  10. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Opdrachtgever.

  Artikel 13   Connectiviteit
  1. Elke maand zal worden bekeken wat het actuele verbruik is van Opdrachtgever. Indien het daadwerkelijke verbruik verschilt van het verwachte gebruik, kan de omvang van de afgenomen Dienst worden aangepast. Een vermeerdering zal direct worden doorgevoerd. Een vermindering kan enkel aan het einde van periode van deze Overeenkomst.
  2. Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand en/of ander apparatuur, tenzij anders overeengekomen.
  3. Onder dataverkeer wordt verstaan alle netwerkverkeer dat door Opdrachtgever gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand. Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening van het dataverkeer bij elkaar opgeteld. Hieronder wordt tevens het e-mailverkeer begrepen. Opdrachtgever dient zich te onthouden van het versturen van mailingen en/of nieuwsbrieven via standaard e-mailaccounts.
  4. De Vries Marketing & Communicatie kan een maximum stellen aan de hoeveelheid dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is De Vries Marketing & Communicatie bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld.

  Artikel 14   Notice en takedown
  1. Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op (intellectuele eigendoms)rechten van De Vries Marketing & Communicatie, het Platform of andere derden en/of onrechtmatig handelen door Opdrachtgever, is De Vries Marketing & Communicatie gerechtigd om per direct de Website van Opdrachtgever af te sluiten of Opdrachtgever (tijdelijk) uit te sluiten van het gebruik daarvan of op andere wijze het gebruik ervan te beperken. De Vries Marketing & Communicatie zal eventuele inbreuk makende/ schadelijke informatie per direct verwijderen. Hierdoor kan het voorkomen dat Opdrachtgever geen of niet volledig gebruik kan maken van de Diensten van De Vries Marketing & Communicatie. In geen geval is De Vries Marketing & Communicatie aansprakelijk voor de geleden schade van Opdrachtgever van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten c.q. beperken van (het gebruik van) de Website en/of het verwijderen dan wel doorgeven van de door Opdrachtgever geplaatste gegevens.
  2.  Indien Opdrachtgever gedurende twee opeenvolgende maanden niet aan haar betalingsverplichting heeft voldaan, is De Vries Marketing & Communicatie gerechtigd de Website af te sluiten.

  Artikel 15   Adviezen
  1. De Vries Marketing & Communicatie kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal De Vries Marketing & Communicatie de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
  2. De door De Vries Marketing & Communicatie verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies.
  3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van De Vries Marketing & Communicatie verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien De Vries Marketing & Communicatie wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door De Vries Marketing & Communicatie gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
  4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van De Vries Marketing & Communicatie kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie. 
  5. Opdrachtgever zal De Vries Marketing & Communicatie schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

  Artikel 16   Aanleveren van de Content
  1. Indien Opdrachtgever Content, in de breedste zin van het woord, aan De Vries Marketing & Communicatie aanbiedt, dient dit tijdig en conform de door De Vries Marketing & Communicatie verstrekte instructies te geschieden.
  2. Opdrachtgever garandeert dat dit steeds voldoet aan de door De Vries Marketing & Communicatie gestelde eisen. Een ontvangstbevestiging van de  Content is nimmer aan te merken als een bevestiging dat een voldoende of juiste hoeveelheid content is ontvangen.
  3. De Vries Marketing & Communicatie is niet gehouden de van Opdrachtgever te ontvangen Content te onderzoeken op geschiktheid van de bewerking, fouten en afwijkingen voorafgaand aan de aanvang van de dienstverlening. De Opdrachtgever is eindverantwoordelijke voor het controleren van de Content. Ten behoeve van het ontwerpen en ontwikkelen van de Content dient de Opdrachtgever alle benodigde informatie, gegevens en bescheiden tijdig, volledig, juist en in de gewenste vorm aan te leveren.
  4. Het creëren van Content is een uiting van creativiteit, smaak en eigenheid. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met het Aanbod of ontwerp zoals door De Vries Marketing & Communicatie kenbaar gemaakt, houdt dit ook in dat Opdrachtgever akkoord gaat met de aanpak en stijl die De Vries Marketing & Communicatie hanteert. De Vries Marketing & Communicatie heeft het recht om de inhoud van haar dienstverlening, voor zover hier niets uitdrukkelijk door Opdrachtgever over is gemeld, naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

 18. Artikel 17   Afwijkingen
  1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds de oorspronkelijke Content respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de Overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
  2. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

  Artikel 18   SEO en social media campagnes
  1. De Vries Marketing en Communicatie biedt de mogelijkheid aan om advertenties op te stellen voor een door Opdrachtgever aangewezen social media kanaal. Aan de inhoud van deze advertenties kan De Vries Marketing en Communicatie nadere voorwaarden en/of eisen stellen. Indien de inhoud van de door Opdrachtgever aangeleverde teksten in strijd zijn met enige wettelijke bepalingen of voorschriften, danwel in strijd is met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt, heeft De Vries Marketing en Communicatie het recht deze teksten te weigeren. Vanaf het moment dat Opdrachtgever de content heeft goedgekeurd, vrijwaart Opdrachtgever De Vries Marketing & Communicatie voor alle fouten tijdens het posten van de content.
  2. De Vries Marketing en Communicatie garandeert geen resultaten omtrent het de SEO dienst. De Vries Marketing en Communicatie past slechts een bepaalde strategie toe. Dit biedt geen garanties voor de toekomst. Evenmin kan De Vries Marketing en Communicatie hierover toezeggingen doen doch zal De Vries Marketing en Communicatie zich inspannen een verbeterde positie te verkrijgen voor Opdrachtgever.
  3. Indien De Vries Marketing en Communicatie ten behoeve van Opdrachtgever SEO opzet, worden de te verrichten diensten in het kader van SEO duidelijk en schriftelijk vastgelegd. Opdrachtgever kan ten behoeve hiervan informatie aanleveren.
  4. Indien overeengekomen dient Opdrachtgever eerst een akkoord te geven, voordat de advertentie verder opgesteld en/of geplaatst zal worden.
  5. De uitvoering van social media campagnes en SEO is voorts afhankelijk van richtlijnen, regels en beleid van derden zoals bijv. Google. De diensten worden door De Vries Marketing en Communicatie uitgevoerd met inachtneming van de beperkingen die gesteld worden door de betreffende derden.

  Artikel 19   Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

  1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, of indien de in artikel 8 lid 1 van deze voorwaarden bedoelde afspraken te summier zijn om te voldoen aan de wensen van Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. De Vries Marketing & Communicatie is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
  2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de Diensten, zal De Vries Marketing & Communicatie Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van het meerwerk.
  3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde Diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die Diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, of de prijs verhoogd dient te worden als gevolg van de door Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, (tenzij De Vries Marketing & Communicatie de onjuistheid van de gegevens vóór het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken), is De Vries Marketing & Communicatie gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

  Artikel 20 Risico-overgang

  Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht, dan wel ten tijde van het eerste moment van ingebruikname.

  Artikel 21   Prijzen en betaling

  1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
  2. De Vries Marketing & Communicatie voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. Indien en voor zover van toepassing worden de kosten van de werkzaamheden achteraf berekend aan de hand van de door De Vries Marketing & Communicatie opgestelde urenregistratie (nacalculatie).
  3. De Website en/of Webshop dient maandelijks per automatische incasso betaald te worden.
  4. Opdrachtgever is verplicht om de overeengekomen aanbetaling binnen de opgegeven termijn van 14 dagen te voldoen alvorens De Vries Marketing & Communicatie begint met de uitvoering van de Overeenkomst.
  5. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend, tenzij partijen anders overeen zijn gekomen.
  6. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door De Vries Marketing & Communicatie haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  7. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
  8. De Vries Marketing & Communicatie is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
  9. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van 14 dagen zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van De Vries Marketing & Communicatie.
  10. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

  Artikel 22   Incassobeleid

  1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
  2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal De Vries Marketing & Communicatie zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
  3. Indien De Vries Marketing & Communicatie meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

  Artikel 23   Privacy, gegevensverwerking en beveiliging       

  1. De Vries Marketing & Communicatie gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal De Vries Marketing & Communicatie de betrokkene hierover informeren.
  2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van De Vries Marketing & Communicatie verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever De Vries Marketing & Communicatie tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
  3. Indien De Vries Marketing & Communicatie op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

  Artikel 24   Opschorting en ontbinding

  1. De Vries Marketing & Communicatie heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor De Vries Marketing & Communicatie gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
  2. De Vries Marketing & Communicatie is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
  3. De Vries Marketing & Communicatie is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
  4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om De Vries Marketing & Communicatie te vergoeden voor elk financieel verlies dat De Vries Marketing & Communicatie lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

  Artikel 25   Overmacht

  1. De Vries Marketing & Communicatie is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
  2. Onder overmacht aan de zijde van De Vries Marketing & Communicatie wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van De Vries Marketing & Communicatie, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan De Vries Marketing & Communicatie zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van De Vries Marketing & Communicatie of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van De Vries Marketing & Communicatie buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
  3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan twee maanden, kan de Overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.
  4. Indien De Vries Marketing & Communicatie bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

  Artikel 26   Beperking van aansprakelijkheid

  1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van De Vries Marketing & Communicatie alleen geacht te bestaan indien De Vries Marketing & Communicatie dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen.
  2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van De Vries Marketing & Communicatie, is De Vries Marketing & Communicatie uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever De Vries Marketing & Communicatie binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en De Vries Marketing & Communicatie deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat De Vries Marketing & Communicatie in staat is om adequaat te reageren. 
  3. Indien het verrichten van Diensten door De Vries Marketing & Communicatie leidt tot aansprakelijkheid van De Vries Marketing & Communicatie, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, althans binnen 12 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens De Vries Marketing & Communicatie. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
  4. De Vries Marketing & Communicatie is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Website van Opdrachtgever en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Website. Hieronder wordt tevens verstaan een beperking in beschikbaarheid of functionaliteit ten gevolge van een onvoorziene storing c.q. overmacht.
  5. De Vries Marketing & Communicatie is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Website, programmatuur, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Website en/of bijhorende applicatie. Hieronder wordt tevens verstaan het niet beschikbaar zijn van de Website van Opdrachtgever ten gevolge van een onvoorziene storing c.q. overmacht.
  6. Aansprakelijkheid van De Vries Marketing & Communicatie voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten. De Vries Marketing & Communicatie is voorts niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden in of aan de Website van De Vries Marketing & Communicatie die zonder uitdrukkelijke toestemming van De Vries Marketing & Communicatie heeft plaatsgevonden.
  7. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van zijn eigen computer, beveiliging van wachtwoorden en meer. In geen geval is De Vries Marketing & Communicatie aansprakelijk.
  8. De Vries Marketing & Communicatie sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade of kosten ten gevolge van gebruik of misbruik van toegangs- of identificatiecodes of certificaten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of schuld zijdens De Vries Marketing & Communicatie.
  9. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opslag van data, content en gegevens, alsmede voor de beschikking over de vereiste beveiligingsprogramma’s voor diens ICT-omgeving.
  10. De Vries Marketing & Communicatie sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. De Vries Marketing & Communicatie is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
  11. Opdrachtgever vrijwaart De Vries Marketing & Communicatie voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door De Vries Marketing & Communicatie geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van De Vries Marketing & Communicatie.
  12. Enige door De Vries Marketing & Communicatie opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van De Vries Marketing & Communicatie.
  13. De inhoud van het opgeleverde advies van De Vries Marketing & Communicatie is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van De Vries Marketing & Communicatie opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van De Vries Marketing & Communicatie. De Vries Marketing & Communicatie is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
  14. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is De Vries Marketing & Communicatie nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in De Vries Marketing & Communicatie haar eigen advies.
  15. De Vries Marketing & Communicatie staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens De Vries Marketing & Communicatie verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
  16. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van De Vries Marketing & Communicatie vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij De Vries Marketing & Communicatie binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van De Vries Marketing & Communicatie.

  Artikel 27   Geheimhouding

  1. De Vries Marketing & Communicatie en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan De Vries Marketing & Communicatie bekend gemaakt is en/of op andere wijze door De Vries Marketing & Communicatie is verkregen.
  2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door De Vries Marketing & Communicatie opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht De Vries Marketing & Communicatie steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
  3. Indien De Vries Marketing & Communicatie op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en De Vries Marketing & Communicatie zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is De Vries Marketing & Communicatie niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
  4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door De Vries Marketing & Communicatie aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van De Vries Marketing & Communicatie vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal De Vries Marketing & Communicatie vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van De Vries Marketing & Communicatie is verspreid.
  5. De geheimhoudingsverplichting leggen De Vries Marketing & Communicatie en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

  Artikel 28   Intellectuele Eigendomsrechten

  1. Alle IE-rechten, waaronder mede verstaan, maar niet beperkt tot, de broncode van het Platform dat door zowel De Vries Marketing & Communicatie als Opdrachtgever gebruikt wordt, berust uitsluitend bij het Platform en wordt niet overgedragen aan Opdrachtgever.
  2. De IE-rechten van de (visuele) ontwerpen van de Website en/of Webshop, afbeeldingen, adviezen en meer liggen bij De Vries Marketing & Communicatie en worden overgedragen aan Opdrachtgever op het moment dat Opdrachtgever aan haar betalingsverplichtingen die uit de ontwikkeling van de Website voortvloeien, heeft voldaan.
  3. Het is Opdrachtgever verboden om alle werken waarop de IE-rechten en auteursrechten van De Vries Marketing & Communicatie en/of het Platform, rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van De Vries Marketing & Communicatie en/of het Platform en een daartoe overeengekomen geldelijke vergoeding. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door De Vries Marketing & Communicatie opgeleverde zaken, dient De Vries Marketing & Communicatie expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
  4. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van De Vries Marketing & Communicatie rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst. Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief niet-overdraagbaar gebruiksrecht van de Website en/of bijhorende applicatie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  5. Het is Opdrachtgever voorts niet toegestaan om enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter, auteursrechten, handelsnamen, merken, of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de Website, documentatie en/of overige materialen te wijzigen of te verwijderen.
  6. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk optreden tegen elke inbreuk van de IE-rechten van De Vries Marketing & Communicatie en het Platform.
  7. Opdrachtgever vrijwaart De Vries Marketing & Communicatie voor aanspraken van derden ter zake van (eventuele) inbreuken en/of aanspraken van derden met betrekking tot hetgeen in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld. Opdrachtgever zal De Vries Marketing & Communicatie onverwijld informeren over deze inbreuken en/of aanspraken.
  8. Elke inbreuk van Opdrachtgever op de IE-rechten (en auteursrechten) van De Vries Marketing & Communicatie, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 5.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van € 500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.

  Artikel 29   Vrijwaring en juistheid van informatie

  1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan De Vries Marketing & Communicatie verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan De Vries Marketing & Communicatie zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
  2. Opdrachtgever vrijwaart De Vries Marketing & Communicatie van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
  3. Opdrachtgever vrijwaart De Vries Marketing & Communicatie voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
  4. Opdrachtgever vrijwaart De Vries Marketing & Communicatie voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
  5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan De Vries Marketing & Communicatie verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
  6. Opdrachtgever vrijwaart De Vries Marketing & Communicatie voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele  toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

  Artikel 30   Klachten

  1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van De Vries Marketing & Communicatie of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@deskadevries.nl met als onderwerp “Klacht”.
  2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil De Vries Marketing & Communicatie de klacht in behandeling kunnen nemen.
  3. De Vries Marketing & Communicatie zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
  4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

  Artikel 31   Toepasselijk recht

  1. Op de rechtsverhouding tussen De Vries Marketing & Communicatie en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
  2. De Vries Marketing & Communicatie heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
  3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen De Vries Marketing & Communicatie en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.